GÅ MED I MIN LEXUS

Skapa ett konto hos Min Lexus för att börja upptäcka en spännande värld av tillbehör och intressant information.

VILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR FÖR
LEXUS UPPKOPPLADE TJÄNSTERDEL 1: TJÄNSTERNA
1. DEFINITIONER OCH ÖVERSIKT


I dessa Användarvillkor används följande termer:

Min Lexus-konto avser ditt Min Lexus-konto som nås via webbplatsen Min Lexus och/eller -appen Lexus Link.

Tjänster avser Telematiktjänster och, om din Lexus är utrustad med internetfunktioner, även Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna.

Telematiktjänster avser de tjänster som rör dina resor, din körupplevelse och din trygghet enligt beskrivningen i del 2.

Internetanslutningstjänst avser den internetuppkopplingstjänst som beskrivs i del 3.

Innehållstjänster avser de tjänster och den underhållning som tillhandahålls via Internetanslutningstjänsten enligt beskrivningen i del 3.

Användarvillkor avser dessa användarvillkor

TME, vi, vår och oss avser Toyota Motor Europe NV/SA, ett aktiebolag som lyder under belgisk lag, med säte på Avenue du Bourget 60, 1140 Bryssel, Belgien och registrerat i KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen) med organisationsnummer 0441.571.714.

Tredjepartsleverantör avser varje tjänsteleverantör förutom TME som hjälper till att tillhandahålla Internetanslutningstjänsten och/eller Innehållstjänster till dig.

Användaren, du och din avser den fysiska eller juridiska person som abonnerar på Tjänsterna via sitt Min Lexus-konto.

Översikt av dessa Användarvillkor:

Tjänster/abonnemang (del 1)
Telematiktjänster
(del 2)
(Beroende på din Lexus)
Internetanslutningstjänsten och
tillhörande tjänster

(del 3)
Allmänna villkor (del 4)


2. DESSA ANVÄNDARVILLKOR UTGÖR ETT AVTAL MELLAN DIG OCH TME

2.1 Genom att abonnera på Tjänsterna ingår du ett avtal med TME om (i) vårt tillhandahållande och din användning av Telematiktjänster; och (ii) vår förmedling av din åtkomst till och användning av Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna. Avtalet regleras av dessa Användarvillkor.

3. ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA – SÅ ABONNERAR DU PÅ TJÄNSTERNA

3.1 För att få åtkomst till och använda Tjänsterna måste du abonnera på dem.

3.2 För att abonnera på Tjänsterna måste du:

3.2.1 ha ett Min Lexus-konto;

3.2.2 ha en Lexus utrustad med internetfunktioner;

3.2.3 godkänna dessa Användarvillkor;

3.2.4 aktivera ditt abonnemang; och

3.2.5 godkänna Tredjepartsleverantörers separata avtals- och användarvillkor som reglerar användning av Internetanslutningstjänsten och/eller de Innehållstjänster som beskrivs i del 3, om din Lexus är utrustad med internetfunktioner.

3.3 Observera att om du använder ditt Min Lexus-konto från flera (mobila) enheter kommer funktioner som rör vissa Tjänster (inklusive aktivering/avstängning av ”privat läge”, möjlighet att spåra din Lexus o.s.v.) att vara tillgängliga i samma grad från alla enheter.

4. SÅ AVSLUTAR DU TJÄNSTERNA

4.1 Du har rätt att när som helst avsluta Tjänsterna utan att betala någon kompensation till oss.

4.2 Du kan avsluta Tjänsterna på flera sätt:

4.2.1 Avsluta ditt abonnemang på Tjänsterna för din Lexus:

Om du vill avsluta ditt abonnemang på Tjänsterna för din Lexus kan du göra det via ditt Min Lexus-konto (i Lexus Link-appen eller på webbplatsen Min Lexus). När du avslutar abonnemanget upphör alla Tjänster helt att fungera för din Lexus.

Du kan när som helst återuppta ditt abonnemang på Tjänsterna via ditt Min Lexus-konto. Observera att du måste gå genom samma procedur när du återupptar abonnemanget som när du påbörjade det (inklusive att godkänna dessa Användarvillkor). Notera att alla fordonsrelaterade data som genererats under det tidigare abonnemanget förloras.
Om du har mer än en Lexus kopplad till ditt Min Lexus-konto måste du välja för vilken Lexus du vill avsluta eller återuppta abonnemanget.

4.2.2 Radera din Lexus från ditt Min Lexus-konto:

Du kan avsluta Tjänsterna permanent för din Lexus genom att radera din Lexus från ditt Min Lexus-konto.

Observera att du måste kontakta en auktoriserad Lexus-återförsäljare om du av misstag råkar radera din Lexus från ditt Min Lexus-konto. Din Lexus-återförsäljare måste då på nytt godkänna ditt Min Lexus-konto så att du kan återuppta abonnemanget för din Lexus.

4.2.3 Om du säljer din Lexus eller om den på annat sätt byter ägare, blir stulen eller förloras (och inte återfinns):

I händelse av att du säljer eller överför ägandet till din Lexus till en annan person eller bilhandlare, eller om din Lexus blir stulen eller förloras (och inte återfinns), måste du radera din Lexus från ditt Min Lexus-konto i enlighet med klausul 4.2.2.

Om du säljer eller överför ägandet till din Lexus ber vi dig att informera köparen eller den nya ägaren om att det är en uppkopplad bil och att köparen/den nya ägaren kan abonnera på Tjänsterna via sitt Min Lexus-konto. Du kan inte sälja eller på annat sätt överföra Tjänsterna till köparen/den nya ägaren.

5. VÅR RÄTT ATT TILLFÄLLIGT STÄNGA ELLER AVSLUTA TJÄNSTERNA/ABONNEMANGET – PRIVAT LÄGE

5.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst tillfälligt stänga alla eller vissa av Tjänsterna och/eller att avsluta ditt abonnemang på Tjänsterna utan föregående meddelande eller domstolsbeslut och utan att betala dig någon kompensation genom att meddela dig via e-post eller ditt Min Lexus-konto i händelse av att:

5.1.1 du bryter mot dessa Användarvillkor;

5.1.2 vi skäligen bedömer att en sådan stängning och/eller avslutning krävs för att vi ska följa en domstols eller behörig myndighets order eller beslut eller följa tillämpliga lagar: eller

5.1.3 om en force majeure-händelse inverkar på vår möjlighet att erbjuda alla eller vissa Tjänster.

5.2 Om vi tillfälligt stänger alla eller vissa Tjänster i enlighet med klausul 5.1.3 kommer vi att vidta varje rimlig åtgärd för att snarast möjligt återupprätta din åtkomst till de Tjänster som påverkas.

5.3 Vi har rätt att när som helst med 30 dagars varsel avsluta ditt abonnemang på alla eller vissa Tjänster om vi beslutar att upphöra med alla eller vissa av Tjänsterna för alla användare i ditt land eller din region genom att meddela dig detta via e-post och/eller ditt Min Lexus-konto.

5.4 Om vi tillfälligt stänger någon av Tjänsterna, avslutar ditt abonnemang på Tjänsterna eller avslutar Internetanslutningstjänsten i enlighet med klausulerna 5.1 till 5.3 har du inte rätt till och kan inte kräva någon kompensation, återbetalning eller skadeersättning utöver sådan återbetalning som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

5.5 Du kan när som helst aktivera ”privat läge” (d.v.s. hindra oss att använda platsinformation från din Lexus) via Lexus Link-appen och/eller ditt Min Lexus-konto. Om du aktiverar ”privat läge” kan vi inte lokalisera din Lexus. Observera att ”privat läge” påverkar alla Tjänster som använder platsinformation och att många Tjänster förlitar sig helt eller delvis på platsinformation från din Lexus. Om du aktiverar ”privat läge” kan dessa Tjänster bli otillgängliga eller få nedsatt kvalitet och precision. Om du aktiverar ”privat läge” kan du till exempel inte använda tjänsten som låter dig hitta din Lexus och vi kan inte lokalisera din Lexus i händelse av ett krockmeddelande.

Din inställning för ”privat läge” bevaras till dess att du beslutar dig för att ändra den. Du kan kontrollera din inställning för ”privat läge” i ditt Min Lexus-konto och/eller i Lexus Link-appen.

Du har inte rätt till någon ersättning eller återbetalning från oss om en eller flera Tjänster inte fungerar alls eller bara delvis som en följd av att du aktiverat ”privat läge”.

DEL 2: TELEMATIKTJÄNSTER

6. VAD ÄR TELEMATIKTJÄNSTERNA?


6.1 Nedan beskrivs Telematiktjänsterna och deras övergripande syfte.

6.2 Telematiktjänsterna består av:

1. Hitta min Lexus

Du kan se den senaste platsinformationen för din Lexus, d.v.s. var din Lexus är parkerad, i Lexus Link-appen (eller via webbplatsen Min Lexus). Uppgiften baseras på den senaste platsinformationen som mottagits innan du stängde av tändningen på din Lexus.

Du kan se var din Lexus befinner sig på en karta, tillsammans med eventuell adress och vid vilken tidpunkt bilen parkerades på platsen. Du kan också få vägledning till din Lexus (rutt, avstånd och gångtid) via ditt Min Lexus-konto eller med andra appar (t.ex. Apple Kartor, Google Maps o.s.v.).

Om din Lexus är utrustad med en enhet som gör det möjligt att nå och använda Internetanslutningstjänsten överförs platsinformation regelbundet från din Lexus under körning så att du kan dela bilens position i realtid med andra. Genom att ställa in platsdelning kan du välja vilka personer du vill dela platsinformation med och hur länge du vill dela den. Du kan använda ditt konto på sociala medier för att aktivera denna funktion.

2. Körstilsanalys

I Lexus Link-appen (eller via webbplatsen Min Lexus) kan du se analyser av din körstil och ditt körbeteende baserat på platsinformation, gyrosensorer, G-sensorer, körsträcka och bränsleförbrukning. Dessa färddata finns tillgängliga för varje resa. Du kan markera de enskilda resorna som antingen privata eller tjänsteresor och skapa en rapport där du kan se tid och plats för händelser såsom hårda inbromsningar och kraftiga accelerationer.

3. Reseplanerare

Om din Lexus är utrustad med ett uppkopplat navigationssystem kan du skapa din resa i Lexus Link-appen och sedan skicka den till din Lexus. Du kan också ange en planerad starttid eller önskad ankomsttid. Vid ruttberäkningen tas då hänsyn till sannolika trafikförhållanden vid angiven tidpunkt för att visa beräknad restid. Du kan granska de resor du skickat, redigera dem och skicka tillbaka dem till din Lexus. Du kan också välja att lägga till platser av intresse på vägen till ditt resmål. Mer information om uppkoppling och användning av ditt navigationssystem finns i din Lexus instruktionsbok och på webbplatsen Min Lexus.

4. Vägledning efter parkering

Om din Lexus är utrustad med ett uppkopplat navigationssystem kan Lexus Link-appen vägleda dig till det resmål du angivit i navigationssystemet även efter att du stigit ut ur bilen. Denna tjänst baseras på den geografiska skillnaden mellan ditt resmål och den plats där du parkerar din Lexus. I händelse av att du måste parkera en bit bort från ditt resmål kan du med andra ord fortsätta navigationen (t.ex. till fots) med hjälp av Lexus Link-appen ända fram till ditt resmål. Du kan också välja att fortsätta navigationen med andra mobilappar (t.ex. Apple Kartor, Google Maps o.s.v.). Vi bearbetar informationen om ditt resmål och platsinformation från din parkerade Lexus. Mer information om uppkoppling och användning av ditt navigationssystem finns i din Lexus instruktionsbok och på webbplatsen Min Lexus.

5. Underhålls- och servicepåminnelser

Baserat på din Lexus körsträcka meddelar vi dig när det är dags för underhåll eller service. Dessa påminnelser hanteras i det land där du abonnerar på Tjänsterna och kan variera i tillgänglighet och/eller precision. När du får en påminnelse kan du boka en tid hos valfri auktoriserad verkstad. Vi rekommenderar att du anger vilken auktoriserad verkstad du föredrar i ditt Min Lexus-konto. Om du skulle missa den första påminnelsen kan vi komma att skicka en andra påminnelse.

Det är fortfarande ditt ansvar att lämna in din Lexus på underhåll eller service med rätt intervall. Det faktum att vi erbjuder denna tjänst och skickar påminnelser befriar dig inte från detta ansvar.

6. Incidentmeddelanden

Denna tjänst är tillgänglig beroende på vilken typ av uppkopplad enhet som din Lexus är utrustad med. Om denna tjänst är tillgänglig för din Lexus övervakar vissa sensorer som är kopplade till den uppkopplade enheten stötar mot din Lexus. Om en stöt överskrider ett definierat gränsvärde kommer vi att få ett meddelande om denna stöt. Sådana krockmeddelanden kan delas med närmaste Lexus vägassistansföretag, som kan kontakta dig för att erbjuda hjälp baserat på krockdata som visar hur allvarlig krocken är och företagets lokala policyer. Vägassistansföretaget kan kontakta dig genom att använda de personuppgifter du angivit i ditt Min Lexus-konto. Beroende på företagets lokala policyer kan de också kontakta eventuella nödkontakter som du angivit i ditt Min Lexus-konto. Om vägassistansföretaget inte kan nå dig (t.ex. om du är oförmögen att svara) eller dina nödkontakter kan vägassistansföretaget kontakta räddningstjänst eller polis beroende på företagets lokala policyer och krockens allvarlighetsgrad. Du och dina nödkontakter har alltid möjlighet att acceptera eller avböja assistans från vägassistansföretaget.

Vi garanterar inte tillgängligheten eller kvaliteten på någon form av nödassistans som vi kan komma att erbjuda dig. Varken vägassistansföretaget eller TME kan hållas ansvarigt för underlåtenhet att kontakta räddningstjänst eller polis, eller för eventuella förseningar eller misstag att göra detta.

Observera att om du aktiverar ”privat läge” i Lexus Link-appen eller via ditt Min Lexus-konto (d.v.s. förhindrar oss att använda platsinformation från din Lexus) kan vi inte lokalisera din Lexus i händelse av en krock, vilket innebär att denna tjänst inte kommer att fungera (se även klausul 5.5).

Under vissa omständigheter kommer den obligatoriska nödanropstjänsten att aktiveras. Observera att din Lexus automatiskt meddelar räddningstjänsten i det land din Lexus befinner sig i händelse av en olycka som utlöser en krockkudde. Detta regleras av EU-förordningen för eCall-system (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015) eller motsvarande förordning utanför EU där så är tillämpligt.

7. Varningar

Beroende på vilken typ av uppkopplad enhet som din Lexus är utrustad med kan Lexus Link-appen uppmärksamma dig på vissa varningssignaler som din Lexus visar. Dessa varningssignaler speglar men ersätter inte varningslamporna på din Lexus instrumentbräda/kombiinstrument. Som förare är du alltid ansvarig att agera på varningslamporna i din Lexus. Dessa varningssignaler skickas även till Lexus nätverk i syfte att erbjuda dig nödvändig assistans.

8. Hybridkörningscoach

Denna tjänst gör det möjligt för dig att använda Lexus Link-appen för att se hybridkörningsprestanda baserat på viktiga nyckeltal (tid körd på el och hybridförarpoäng).

Dessa data finns tillgängliga för varje resa. Varje resa kartläggs och visar både din elkörning och händelser (accelerationer, inbromsningar och jämn hastighet) som är kopplade till en kontextualiserad coachning som hjälper dig att minska bränsleförbrukningen. Du kan också granska sammanslagna data och enkelt se hur din hybridkörning utvecklas över tid.

6.3 Observera att vissa Telematiktjänster:

6.3.1 omfattar att du kontaktas av din auktoriserade Lexus-återförsäljare eller annan Lexusrelaterad tredje part som vi godkänt att kontakta dig; och/eller

6.3.2 erbjuder dig möjligheten att dela din platsinformation med andra (familj, vänner, kollegor o.s.v.) på sociala medier.

7. VAD KOSTAR TELEMATIKTJÄNSTERNA?

7.1 Vi tar inte betalt för ditt abonnemang på eller användning av Telematiktjänsterna.

7.2 Om vi vid ett senare tillfälle skulle ändra vår policy och börja ta betalt för användning av Telematiktjänsterna kommer vi att meddela dig detta i förväg. Du har då möjlighet att avsluta ditt abonnemang om du inte önskar betala för att fortsätta använda Telematiktjänsterna.

8. HUR LÄNGE ÄR TELEMATIKTJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA?

8.1 Telematiktjänsterna är tillgängliga för din Lexus i högst tio (10) år, såvida vi inte avslutar dem tidigare i enlighet med dessa Användarvillkor och utan att det påverkar vår rätt att ändra Telematiktjänsterna i enlighet med klausul 10. Observera att denna tidsperiod påverkas av om du köper din Lexus begagnad: om du t.ex. köper en tre (3) år gammal Lexus kommer Telematiktjänsterna att vara tillgängliga för dig under högst sju (7) år.

9. OM DU VILL AVSLUTA TELEMATIKTJÄNSTERNA

9.1 Du kan när som helst välja att avsluta Telematiktjänsterna utan uppsägningstid och utan att betala någon kompensation enligt beskrivningen i klausul 4. Observera att du inte kan avsluta enskilda eller separata Telematiktjänster.

9.2 Om du väljer att avsluta Telematiktjänsterna enligt ovan kommer vi att stänga Telematiktjänsterna senast inom två (2) arbetsdagar.

9.3 Observera att om du avslutar Telematiktjänsterna enligt klausul 9.1 och din Lexus har internetfunktioner kommer även Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna att avslutas automatiskt.

10. ÄNDRINGAR AV TELEMATIKTJÄNSTERNA

10.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående meddelande (i) avsluta eller avlägsna en eller flera av de Telematiktjänster som nämns i klausul 6.2; (ii) ändra deras tillgänglighet, funktion, omfattning och/eller specifikationer; (iii) ersätta dem med andra eller motsvarande tjänster; eller (iv) lägga till andra eller nya tjänster, antingen tillfälligt eller permanent (t.ex. för underhåll, uppgradering, förbättring o.s.v.). Vi kan komma att meddela dig sådana åtgärder eller ändringar via e-post och/eller Lexus Link-appen. Du har inte rätt till någon (ekonomisk eller annan) kompensation i samband med sådana åtgärder eller ändringar.

10.2 I händelse av väsentliga ändringar meddelar vi dig detta via Lexus Link-appen eller e-post. Du anses ha godkänt ändringarna om du inte avslutat Telematiktjänsterna i enlighet med klausul 9 inom trettio (30) kalenderdagar från att du erhållit sådant meddelande.

DEL 3: INTERNETANSLUTNINGSTJÄNSTEN OCH INNEHÅLLSTJÄNSTERNA

[DENNA DEL GÄLLER ENDAST OM DIN LEXUS ÄR UTRUSTAD MED INTERNETFUNKTIONER]

11. VAD ÄR INTERNETANSLUTNINGSTJÄNSTEN OCH INNEHÅLLSTJÄNSTERNA?

11.1 Om din Lexus är utrustad med internetfunktioner har du tillgång till Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna. Villkoren nedan gäller för din åtkomst till och/eller användning av Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna.

11.2 Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna tillhandahålls av Tredjepartsleverantörer, vilket innebär att deras avtals- och användarvillkor för Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna gäller direkt mellan dig och dessa Tredjepartsleverantörer. Läs därför noggrant dessa Tredjepartsleverantörers avtals- och användarvillkor och godkänn dem vid behov innan du börjar använda Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna. Om du inte godkänner Tredjepartsleverantörernas avtals- och användarvillkor när så krävs kommer du inte att kunna använda Internetanslutningstjänsten eller några Innehållstjänster.

11.3 Tredjepartsleverantörernas avtals- och användarvillkor är tillgängliga separat på denna sida. Efter att du aktiverat Internetanslutningstjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor kan du hitta Tredjepartsleverantörernas avtals- och användarvillkor på:

(i) en annan sida på webbplatsen Min Lexus;

(ii) via länkar till Tredjepartsleverantörens egna webbplatser på webbplatsen Min Lexus; eller

(iii) direkt på Tredjepartsleverantörernas egna webbplatser.

12. INTERNETÅTKOMST

12.1 Din Internetanslutningstjänst och internetåtkomst samt varje annan elektronisk kommunikationstjänst och (elektronisk) signalöverföring tillhandahålls av en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (”Internetleverantören”). Internetleverantören är från det land du angav att du huvudsakligen kommer att använda Internetanslutningstjänsten i när du började abonnera på Tjänsterna (”Användarlandet”). Observera att Internetleverantören kan komma att stänga av eller begränsa din Internetanslutningstjänst om det framkommer att du inte huvudsakligen använder Internetanslutningstjänsten i Användarlandet eller i händelse av att du bryter mot Internetleverantörens användarvillkor.

12.2 Du medger att TME inte tillhandahåller någon Internetanslutningstjänst, internetåtkomst och/eller någon annan elektronisk kommunikationstjänst. TME sänder eller överför inga (elektroniska) signaler. TME är inte heller ansvarig eller ersättningsskyldig för sändning eller överföring av några (elektroniska) signaler.

12.3 Innan du kan få åtkomst till och använda Internetanslutningstjänsten, internetåtkomst och/eller någon elektronisk kommunikationstjänst måste du först uttryckligen och separat godkänna Internetleverantörens avtals- och användarvillkor, som utgör ett avtal mellan dig och Internetleverantören. TME förmedlar endast aktiveringen av Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna. Om och i den utsträckning som dessa Användarvillkor rör tillhandahållande och användning av Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna agerar därför TME för Internetleverantörens räkning.

12.4 Om Internetleverantören i ditt Användarland ändras kommer du att meddelas detta via e-post och/eller ditt Min Lexus-konto. Du måste då godkänna den nya Internetleverantörens avtals- och användarvillkor inom en viss tidsperiod. Om du inte godkänner den nya Internetleverantörens avtals- och användarvillkor i rätt tid kommer din Internetanslutningstjänst (och dina Innehållstjänster) att avslutas automatiskt.

13. INTERNETANSLUTNINGSTJÄNSTEN – DATAPAKET OCH ÅTKOMST

13.1 Internetanslutningstjänsten består av datavolymer som du kan utnyttja för att nå och använda internet i din Lexus. Det är Internetleverantören som avgör produktspecifikationerna för Internetanslutningstjänsten.

13.2 Internetanslutningstjänsten består av följande datapaket och åtkomstmöjligheter:

13.2.1 ”Try & Play” datapaket: med datapaketet ”Try & Play” (och möjlighet till förlängning enligt klausul 13.2.2) kan du använda de datapaket som ingår i den Internetanslutningstjänst som Internetleverantören tillhandahåller. Dessa datapaket kan omfatta data och/eller gratistjänster (enligt beskrivningen i klausul 14.1.1) och kan variera i tid och/eller volym (angivet i GB) per månad. Datapaketet ”Try & Play” är gratis och aktiveras via Internetleverantören när du aktiverat Internetanslutningstjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor.

13.2.2 ”Månads- och årsaktivering”: när ”Try & Play”-paketet har löpt ut kan du förlänga det genom att betala för en aktivering. Aktiveringen kan inkludera data och/eller gratistjänster (enligt beskrivningen i klausul 14.1.1) och erbjuds på månadsbasis med automatisk förnyelse samt på årsbasis med manuell förnyelse med tolv (12) månaders mellanrum (se även klausul 15.4). Tillgänglig volym (GB) per månad kan variera mellan olika Internetleverantörer och kan aktiveras via ditt Min Lexus-konto.

13.2.3 ”Extra data”: du kan också fylla på med extra data om du förbrukat hela den datavolym som ingår under månaden. Extra data erbjuds av Internetleverantören och kan aktiveras via ditt Min Lexus-konto. Endast ett paket med extra data kan aktiveras åt gången (se även klausul 15.5).

13.3 Geografisk åtkomstzon: Du kan använda Internetanslutningstjänsten i ditt Användarland, inom EES-området och i Schweiz utan extra kostnad.

14. INNEHÅLLSTJÄNSTERNA

14.1 Beroende på ditt Användarland kan följande Innehållstjänster finnas tillgängliga från Tredjepartsleverantörer via Internetanslutningstjänsten:

14.1.1 ”Gratistjänster”: beroende på Användarland kan du ha gratis tillgång till ”Radly internetradio” via datapaketet ”Try & Play” eller aktiveringarna. Om så är fallet kan du använda ”Radly internetradio” utan att förbruka data från ditt datapaket inom den geografiska åtkomstzon som anges i klausul 13.3.

14.1.2 ”TIM Music” och ”TIM I Love Games” (endast tillgängliga i Italien): du kan få tillgång till dessa tjänster gratis som en del av datapaketet ”Try & Play” eller månads- och årsaktiveringarna. TIM Music kan också användas inom den geografiska åtkomstzon som anges i klausul 13.3.

15. AKTIVERING AV INTERNETANSLUTNINGSTJÄNSTEN – FÖRNYELSE

15.1 När du abonnerar på Tjänsterna och med förbehåll för klausul 11.2 kommer Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna att aktiveras i enlighet med de aktiveringsalternativ som beskrivs i klausul 15.3 och/eller 15.4.

15.2 Innehållstjänsterna aktiveras automatiskt när Internetanslutningstjänsten aktiveras.

15.3 ”Try & Play” datapaket (gratis provperiod))

15.3.1 Första gången du aktiverar Internetanslutningstjänsten kan du få en provperiod (datapaketet ”Try & Play”) utan kostnad. Om denna kostnadsfria provperiod finns tillgänglig för dig och hur lång den är beror på ditt Användarland.

15.3.2 Där den kostnadsfria provperioden är tillgänglig kan du, när den löper ut, förlänga Internetanslutningstjänsten genom att köpa någon av de aktiveringar som anges i klausul 15.4.

15.4 Månads- och årsaktivering. Du kan köpa en månadsaktivering eller en årsaktivering av Internetanslutningstjänsten.

15.4.1 Om du väljer en månadsaktivering betalar du hela månadsavgiften i förväg i början av den aktuella månadsperioden (när du köper aktiveringen och vid varje förnyelse). Månadsaktiveringen förnyas automatiskt i ytterligare en (1) månad såvida du inte avslutar aktiveringen via ditt Min Lexus-konto minst en (1) dag innan den aktuella månadsperioden löper ut.

15.4.2 Om du väljer en årsaktivering betalar du för tolv (12) månader på en gång. Hela årsaktiveringen ska betalas i förväg vid köptillfället. Om du önskar förnya årsaktiveringen när den löper ut efter 12 månader kan du göra det via ditt Min Lexus-konto genom att betala hela den nya årsaktiveringen i förväg (årsaktivering förnyas inte automatiskt).

15.5 Extra data. Oavsett om du valt en månads- eller årsaktivering kan du varje månad köpa extra data via ditt Min Lexus-konto om du behöver mer data för den aktuella månadsperioden. Extra data betalas i förväg och gäller i en (1) månad från köpet.

15.6 Månadsaktivering och extra data beräknas på månadsbasis (t.ex. från 15 november t.o.m. 14 december eller från 25 februari t.o.m. 24 mars).

15.7 Om du förbrukar hela din datavolym kommer både Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna att stängas automatiskt.

16. PRISER OCH AVGIFTER – BETALNINGSMETODER – FAKTUROR

16.1 Priserna för månads- och årsaktivering av Internetanslutningstjänsten och för extra data anges på ditt Min Lexus-konto och den faktura du kommer att erhålla (se klausul 16.5).

16.2 Internetleverantören fastställer priserna (inklusive moms) och TME överför din betalning till Internetleverantören. Internetleverantören kan besluta om eventuella prishöjningar i enlighet med sina avtals- och användarvillkor samt gällande lagar och förordningar.

16.3 TME:s aktiverings- och administrationsavgift anges inklusive moms.

16.4 Vi accepterar följande betalningsmetoder för månads- och årsaktivering samt extra data: betalkort, kreditkort och PayPal. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande lägga till eller ta bort vissa betalningsmetoder.

16.5 Du kan se dina fakturor på ditt Min Lexus-konto. Vi skickar en länk till en PDF-version av fakturan efter ditt köp på ditt Min Lexus-konto.

17. ÅNGERRÄTT

17.1 Du har rätt att ångra ditt köp av aktivering eller extra data för Internetanslutningstjänsten upp till fjorton (14) dagar efter köpet utan att ange någon anledning.

17.2 Du måste utnyttja din ångerrätt via ditt Min Lexus-konto. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt kommer alla avgifter eller priser du redan erlagt att återbetalas. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde för att betala din aktivering eller extra data, såvida inte annat överenskommits. Vi tar inte ut någon avgift för sådan återbetalning.

18. ÄNDRING AV INTERNETANSLUTNINGSTJÄNSTEN OCH/ELLER INNEHÅLLSTJÄNSTERNA

18.1 Internetleverantören och/eller berörda Tredjepartsleverantörer kan när som helst och utan föregående meddelande ändra Internetanslutningstjänsten och/eller en eller flera Innehållstjänster (tillgänglighet, funktion, omfattning och/eller specifikationer), ersätta dem med andra eller motsvarande tjänster eller lägga till andra eller nya tjänster, tillfälligt eller permanent (t.ex. för underhåll, uppgradering, förbättring o.s.v.) i enlighet med sina avtals- och användarvillkor och tillämplig lag.

19. VÅR RÄTT ATT AVSLUTA ELLER INTE FÖRNYA AKTIVERINGEN AV INTERNETANSLUTNINGSTJÄNSTEN

19.1 Vi har rätt att när som helst med minst trettio (30) dagars varsel avsluta din aktivering om vi beslutar att inte längre tillgängliggöra Internetanslutningstjänsten eller om Internetleverantören beslutar att inte längre tillhandahålla den generellt eller i ditt Användarland. Om vi avslutar din aktivering innan den aktiveringsperioden du betalat för är slut kommer vi i rimlig tid återbetala den del av avgifterna för Internetanslutningstjänsten som motsvarar den aktiveringsperiod du inte kunnat använda tjänsten på grund av vår uppsägning.

Om vi avslutar din aktivering i enlighet med denna klausul 19.1 har du inte rätt till och kan inte kräva någon annan kompensation, återbetalning eller skadestånd från oss eller Internetleverantören än den återbetalning som anges i denna klausul 19.1.

19.2 Aktivering av Internetanslutningstjänsten är nödvändig för att använda Innehållstjänsterna. Om aktiveringen avslutas innebär det därför att även Innehållstjänsterna avslutas.

19.3 Om vi avslutar aktiveringen av Internetanslutningstjänsten eller om du väljer att inte förnya den påverkas inte Telematiktjänsterna, som fortsätter i enlighet med ditt abonnemang.

20. TREDJEPARTSLEVERANTÖRERS TJÄNSTER

20.1 Vi ansvarar inte för att undersöka eller bedöma, särskilt men inte uteslutande, Internetanslutningstjänstens och/eller Innehållstjänsternas kvalitet, fullständighet eller korrekthet.

20.2 Vi lämnar inga garantier i samband med Internetanslutningstjänsten eller Innehållstjänsterna och rekommenderar inte tjänsteerbjudanden från någon särskild Tredjepartsleverantör.

20.3 Du godkänner härmed uttryckligen att Tredjepartsleverantörers avtals- och användarvillkor som rör Internetanslutningstjänsten och Innehållstjänsterna utgör bindande avtal uteslutande mellan dig och Tredjepartsleverantören och inte mellan dig och oss.

20.4 Du kan hitta Tredjepartsleverantörernas avtals- och användarvillkor enligt beskrivningen i klausul 11.3.

20.5 Du bör observera att Tredjepartsleverantörer (inklusive den Internetleverantör som tillhandahåller Internetanslutningstjänsten) har rätt att ändra sina avtals- och användarvillkor för sina respektive tjänster (Internetanslutningstjänster och/eller Innehållstjänster).

20.6 Det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera tillämpliga avtals- och användarvillkor från Tredjepartsleverantörer och noggrant läsa och vid behov godkänna den senaste versionen av sådana villkor.

DEL 4: ALLMÄNNA VILLKOR

21. ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR


21.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor så länge du abonnerar på Tjänsterna.

21.2 Det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera dessa Användarvillkor på webbplatsen Min Lexus.

21.3 Om vi ändrar dessa Användarvillkor kommer vi att meddela dig detta via e-post.

21.4 Om du inte har avslutat ditt abonnemang på Tjänsterna i enlighet med klausul 4 inom trettio (30) dagar efter att du erhållit e-postmeddelande enligt klausul 21.3 träder ändringen i kraft och blir bindande för dig vid utgången av denna 30-dagarsperiod.

21.5 Om Tjänsterna även inkluderar en Internetanslutningstjänst och Innehållstjänster och ändringen inträffar under en årsaktivering kommer vi att återbetala motsvarande del av årsaktiveringsavgiften. På webbplatsen Min Lexus finns mer information om hur du begär sådan återbetalning.

22. REGELEFTERLEVNAD

22.1 Du förstår och accepterar att det är ditt ansvar att följa gällande lagar och förordningar när du har tillgång till och använder Tjänsterna. Utan att inskränka allmängiltigheten av ovanstående är det din skyldighet och ditt ansvar att följa:

22.1.1 alla tillämpliga export- och importlagar och -förordningar som är tillämpliga på användningen av Tjänsterna; och

22.1.2 alla tillämpliga lagar och förordningar avseende dataskydd, integritet och arbetsrätt. Om du är arbetsgivare och gör Tjänsterna tillgängliga för dina anställda måste du följa alla regler och begränsningar som rör anställdas användning av Tjänsterna (t.ex. genom att tillhandahålla information om behandling av personuppgifter och inhämta samtycke där så krävs), och det förutsätts att dina anställda personligen aktiverar Internetanslutningstjänsten.

23. NÄR DU LÅNAR UT DIN LEXUS

23.1 Om du tillfälligt vill låna ut din Lexus till en annan person måste du informera honom eller henne att din Lexus är uppkopplad och att du har möjlighet att spåra din Lexus och personens körbeteende.

23.2 Alternativt kan du komma överens med den aktuella personen att du tillfälligt aktiverar ”privat läge” på din Lexus, vilket stänger av möjligheten att spåra din Lexus till dess att ”privat läge” stängs av. Det är ditt ansvar att efterleva en sådan överenskommelse under hela låneperioden.

23.3 Observera att du i alla händelser är ansvarig att skydda den personliga integriteten för de personer som använder din Lexus.

24. KRAV OCH RESTRIKTIONER

24.1 Du måste iaktta följande krav och restriktioner och är skyldig att:

24.1.1 omgående installera alla uppgraderingar, buggfixar, patchar och andra korrigeringar som rör Tjänsterna som vi gör tillgängliga från tid till annan;

24.1.2 följa alla tillämpliga nätverksoperatörers krav, villkor eller uppförandekoder i anslutning till din användning av Tjänsterna;

24.1.3 inte vidta eller underlåta att vidta någon åtgärd som kan:

(a) störa eller hota integriteten eller säkerheten hos Tjänsterna, TME:s nätverk av partner eller leverantörer eller någon persons integritet;

(b) skada TME eller någon av TME:s partners, leverantörer, generalagenter, återförsäljare eller kunder;

24.1.4 inte ansluta eller använda Tjänsterna:

(a) för bedrägliga, kriminella, ärekränkande, trakasserande eller kränkande syften eller för att delta i eller främja illegala aktiviteter;

(b) för att bryta mot, kränka eller göra intrång i immateriella rättigheter, personlig integritet eller andra rättigheter, eller för att förskingra tredje parts egendom;

(c) för att överföra missvisande eller felaktig information i syfte att bedra, skada eller på ett otillbörligt sätt erhålla något av värde;

24.1.5 inte inspektera, inneha, använda, kopiera, återskapa eller försöka upptäcka källkoden till eller bakom datorprogram eller andra komponenter av Tjänsterna, med undantag för vad som tillåts i tillämpliga lagar;

24.1.6 inte försöka hacka eller få obehörig åtkomst till något nätverk, någon miljö eller något system som tillhör TME eller någon av TME:s partners, generalagenter, återförsäljare, leverantörer eller kunder;

24.1.7 inte åsidosätta eller kringgå någon säkerhetskomponent;

24.1.8 inte insamla, använda eller överföra någon information, inklusive personuppgifter, som behandlas i samband med din användning av Tjänsterna med undantag för din tillåtna användning av Tjänsterna, och

24.1.9 inte ansluta eller använda Tjänsterna i syfte att skapa en konkurrerande produkt/tjänst eller för det huvudsakliga syftet att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller funktion, för benchmarkmätning eller av konkurrensskäl.

25. GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

25.1 Trots att vi vidtar en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa Tjänsternas kvalitet och säkerhet kan vi inte lämna några garantier att:

25.1.1 den information din Lexus skickar till våra datasystem alltid är hundraprocentigt privat, säker och skyddad från varje risk för avlyssning eller annan obehörig åtkomst;

25.1.2 din åtkomst till och användning av Tjänsterna alltid är tillgänglig utan avbrott;

25.1.3 de data som görs tillgängliga för dig via Tjänsterna är korrekta och fullständiga; eller att

25.1.4 tjänsterna är felfria eller utan några kvalitetsförluster.

25.2 Vi garanterar inte tillgängligheten till eller kvaliteten på den nödassistans som vi kan komma att tillhandahålla i samband med krockmeddelanden. Varken TME eller vägassistansföretaget kan hållas ansvariga för underlåtenhet att kontakta räddningstjänst eller polis, eller för eventuella förseningar eller misstag att göra detta.

25.3 Vi garanterar varken kvalitet, fullständighet eller korrekthet för någon av de Tjänster som Tredjepartsleverantörer tillhandahåller, och åtar oss därför inte något ansvar för skador eller krav som kan uppstå i samband med din användning av sådana Tjänster. I den omfattning gällande lagar tillåter det accepterar du att hålla oss skadelösa för varje skada eller förlust som vi eller våra närstående bolag kan åsamkas i samband med din användning av de Tjänster som tillhandahålls av Tredjepartsleverantörer.

25.4 Vi kan inte hållas ansvariga för någon förlust, skada eller ersättningsanspråk från tredje part som uppstår som en följd av din underlåtenhet att avsluta ditt abonnemang på Tjänsterna i enlighet med klausul 4.

25.5 Oavsett vad som följer av övriga bestämmelser i dessa Användarvillkor utesluter eller begränsar vi inte vårt ansvar för:

25.5.1 dödsfall eller personskada som orsakas av oss (med undantag för dödsfall eller personskador som en följd av eller i samband med de situationer som omfattas av klausul 25.2);

25.5.2 bedrägeri, vilseledande information, grov oaktsamhet eller avsiktlig överträdelse från oss, någon av våra anställda eller våra representanter: eller

25.5.3 förlust eller skada som vi inte får begränsa eller utesluta enligt tillämplig tvingande lagstiftning.

25.6 Med förbehåll för klausul 25.5 är vår sammanlagda ersättningsskyldighet som uppstår genom försummelse, avtalsbrott eller på annat sätt i samband med dessa Användarvillkor begränsad till det högre av nedanstående belopp:

25.6.1 EUR 200; eller

25.6.2 de avgifter du sammanlagt betalat till oss under de tre (3) månader som föregick den händelse som gav upphov till ersättningsskyldigheten.

25.7 Med förbehåll för klausul 25.5 är vi inte ansvariga för:

25.7.1 någon indirekt förlust, indirekt skada, följdförlust eller följdskada, oavsett om den uppstår genom försummelse, avtalsbrott eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlorad goodwill, dataförluster, intäktsbortfall, förlorad omsättning, förlorade affärer, skadat anseende, förlorade möjligheter, driftsavbrott eller förlorade förväntade besparingar; eller

25.7.2 någon förlust eller skada som uppstår som en följd av din underlåtenhet att iaktta ditt ansvar och uppfylla dina skyldigheter i enlighet med dessa Användarvillkor.

26. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

26.1 All ägande- och nyttjanderätt till, och allt intresse i, immateriella rättigheter med anknytning till Tjänsterna tillhör oss, våra underleverantörer och/eller våra respektive licensgivare.

27. ÖVRIGT

27.1 Ingenting i dessa Användarvillkor ska anses utgöra ett partnerskap, uppdragsförhållande eller anställningsförhållande mellan dig och oss.

27.2 Om du eller vi underlåter eller dröjer att utöva befogenheter, anspråk eller andra rättigheter i enlighet med dessa Användarvillkor innebär inte detta att du eller vi avsäger oss sådana rättigheter. Ett enskilt eller partiellt utövande av sådana befogenheter, anspråk eller rättigheter utgör inte heller något hinder att fortsätta att utöva dem. En eventuell avsägelse av sådana rätt måste vara skriftlig för att vara giltig.

27.3 Om något villkor eller någon bestämmelse i dessa Användarvillkor skulle befinnas ogiltig, olaglig eller ej verkställbar enligt lag eller ordre public ska alla övriga villkor och bestämmelser i dessa Användarvillkor förbli giltiga och i kraft. I händelse av att något villkor eller någon bestämmelse befinns vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar ska parterna i god tro komma överens om en ändring av dessa Användarvillkor som så nära som möjligt speglar parternas ursprungliga avsikt.

27.4 Samtliga bestämmelser i dessa Användarvillkor som uttryckligen eller underförstått är ämnade att fortsätta gälla efter att ditt abonnemang på Tjänsterna avslutas eller löper ut ska inte påverkas av att abonnemanget avslutas eller löper ut, utan i stället förbli giltiga och i kraft.

27.5 Utan att inskränka allmängiltigheten av klausul 27.4 ska klausulerna 12.2, 22, 25, 26, 27.4 och 29 fortsätta gälla efter att ditt abonnemang på Tjänsterna avslutats eller löpt ut.

27.6 Vi har rätt att anlita underentreprenörer samt att till tredje part överlåta eller överföra alla eller vissa av våra rättigheter och/eller skyldigheter i enlighet med dessa Användarvillkor.

27.7 Du har inte rätt att anlita underentreprenörer eller till tredje part överlåta eller överföra någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter i enlighet med dessa Användarvillkor utan vårt föregående skriftliga medgivande.

27.8 Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss för Tjänsterna, och ersätter och upphäver varje tidigare eller samtida skriftliga eller muntliga avtal som rör Tjänsterna.

28. KONTAKTUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL

28.1 Om du har frågor eller synpunkter avseende Tjänsterna ber vi dig att i första hand kontakta din auktoriserade Lexus-återförsäljare. Du kan också kontakta oss på följande adress: info@lexus.se.

28.2 Du har rätt att rikta klagomål till oss om och i den utsträckning lagen i det land där du abonnerar på Tjänsterna medger detta och under förutsättning att du som konsument omfattas av sådan lag. Du kan rikta klagomål:

28.2.1 via EU:s plattform för tvistlösning online genom att klicka på länken https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show och ange e-postadressen info@lexus.se som vår e-postadress; eller

28.2.2 till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.ARN.se.

29. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

29.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor.

29.2 Tvist angående uppkomsten, tolkningen eller upphörandet av dessa Användarvillkor ska avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som exklusiv första instans, såvida inte tvingande lag föreskriver att talan ska väckas i den ort där konsumenten har sin hemvist.
Din integritet är vår prioritet  
Vi har här skapat ett enklare sammandrag av vår integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information kan du skrolla nedåt för att se den fullständiga versionen. 
  
Din integritet är vår högsta prioritet. Ditt förtroende för våra produkter, tjänster och medarbetare är en av våra viktigaste angelägenheter. För att du ska bli så nöjd som möjligt arbetar vi kontinuerligt på att förbättra allt vi gör. För detta syfte kommer vi att samla in, använda, överföra och lagra uppgifter om dig. Vi vill vara transparenta i vår information till dig om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Ägna därför gärna några minuter åt att läsa vår integritetspolicy – och tveka inte att kontakta oss om du skulle ha några frågor eller funderingar. 
  
Dina uppgifter hjälper oss att förbättra din användarupplevelse 

Du känner dig välkommen 
När du besöker vår webbplats eller våra återförsäljare, eller när du har kontakt med oss på annat sätt, kan det hända att vi ber dig om grundläggande personlig information såsom ditt namn, telefonnummer, mejladress och/eller postadress. Informationen hjälper oss att anpassa våra tjänster till dig och dina behov. 
  
Ditt liv blir lite enklare 
Vi håller dina kontaktuppgifter tillgängliga så att vi kan känna igen dig vid nästa kontakt. På så sätt behöver du bara lämna dina uppgifter en gång. En annan fördel är att det går enklare och snabbare för dig att hitta det du letar efter nästa gång. 
  
Din upplevelse blir mer givande 
Vi kan matcha dina intressen mot produkter och tjänster från Lexus samarbets­partners. Vi kan också filtrera bort de saker som inte matchar dina intressen och lotsa dig direkt till mer relevanta och spännande saker. 
  
Du får bättre erbjudanden 
Ju bättre vi förstår dina behov, desto bättre kan vi bli på att möta dem med våra produkter och tjänster. Baserat på dina intressen och preferenser strävar vi efter att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande. Genom att acceptera bestämmelserna i vår fullständiga integritetspolicy samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som anges i denna policy. Om du vill att vi inte kontaktar dig ändrar du detta val i Min profil. 
  
VÅR INTEGRITETSPOLICY 
Lexus respekterar din integritet. Lexus behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Från den 25 maj 2018 behandlar Lexus personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). Denna integritetspolicy beskriver hur vi kan komma att använda de uppgifter som du lämnar till oss när du använder webbplatsen My Lexus. Läs här nedan för att förstå vår praxis angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att besöka www.mylexus.se accepterar du användarvillkoren och de rutiner som anges i denna policy.

Lexus personuppgiftsbehandling och ändamål
Denna policy gäller alla personuppgifter som samlas in, innehas eller behandlas av, eller på uppdrag av Toyota Motor Europe SA/NV och/eller, i förekommande fall, Toyota Sweden AB (”TSW”).TME är personuppgiftsansvarig för behandlingen, se kontaktuppgifter nedan.
  
Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person. När du ansluter dig till eller använder My Lexus, eller annars är i kontakt med Lexus, kan det hända att Lexus ber dig om personuppgifter eller att du förser Lexus med information om dig själv. Du kan förse oss med information om dig själv genom att skapa ett My Lexus-konto, fylla i formulär på denna webbplats eller vid kontakter med oss eller våra representanter via telefon, mejl, sociala medier eller på annat sätt. Detta inkluderar information du lämnar när du vid användningen av denna webbplats gör någon slags begäran (t.ex. att hållas underrättad om Lexus-tjänster eller -produkter) eller när du rapporterar ett problem som du har upplevt på vår webbplats. 

Den information du ger till oss på denna webbplats kan inkludera namn, postadress, mejladress, telefonnummer, information om din Lexus-bil, information om din livsstil eller hushåll samt ljud- eller bildfiler som du kan komma att ladda upp till webbplatsen.            I samband med särskilda önskemål kan vi också komma att be dig informera oss om din närmaste tätort så att vi kan skicka din ansökan vidare till din närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare. Vi kommer inte att samla in några känsliga personuppgifter från dig via denna webbplats. 
  
Vi samarbetar med auktoriserade Lexus-återförsäljare, andra företag inom Lexus-gruppen, noggrant utvalda affärspartners, underleverantörer inom tekniska tjänster, undersökningsföretag och söktjänstföretag och kan komma att få viss information om dig från dem. 

Vi behandlar personuppgifter endast för följande syften: 
  
• För att uppfylla ett önskemål som du framför till oss via denna webbplats, t.ex. gällande en viss produkt eller tjänst, eller begärd information. Observera att vissa önskemål kan uppfyllas med hjälp av din lokala återförsäljare. 
  
• För att kontakta dig med information om andra Lexus-produkter och -tjänster – om du vill att vi ska göra det. 
  
• För att kontakta dig om vi har problem med att uppfylla ett önskemål från dig. 
  
• För teknisk användning och för din säkerhet och trygghet (t.ex. att du tillåter oss att registrera din bils underhåll) och för att kunna informera dig om tekniska frågor som rör bilens säkerhet. 
  
• För reklam-, marknadsförings- och PR-syften, inklusive reklam och marknadsföring för Lexus verksamhet och aktiviteter, samt för att studera konsumentönskemål och främja PR-arbetet i samband med Lexus verksamhet och aktiviteter. 
  
• För platsspårning med hjälp av din platsinformation, om du samtycker till det (t.ex. för att ge dig information gällande färdvägar eller närmaste Lexus-återförsäljare). 
  
• För syften kopplade till undersökning för vilken information har samlats in med ditt medgivande.   
  
• För marknadsundersökningar, informationsanalys och felsökning. Då vi använder information för analys kommer vi endast att använda denna information för att observera trender. Informationen kommer inte att användas på ett sätt som skulle kunna identifiera en viss person. 
  
• För att låta dig ta del av vårt lojalitetsprogram och andra interaktiva funktioner hos våra tjänster, när du väljer att göra det. 
  
• För att underhålla och förbättra denna webbplats eller för att se till att innehållet på webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet. 
  
• För att lyckas med vår ambition att hålla denna webbplats trygg och säker. 
  
• För att upptäcka eller förebygga olaglig, skadlig eller kränkande aktivitet. 
  
• För att uppfylla ett beslut av en domstol eller tillsynsorgan. 
    
Om du väljer att ta emot information endast med en viss typ av kommunikation (t.ex. endast mejl eller sms) så stryker vi eller hemlighåller information för all annan form av kommunikation. Du kan när som helst välja att inte få några ytterligare meddelanden från oss genom att ändra dina användarinställningar eller genom att använda avregistrera-funktionen som finns i vår kommunikation. 

Lexus behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen. En laglig grund kan exempelvis vara det avtal som ingåtts mellan den registrerade och TME avseende My Lexus, att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen, eller att det finns en rättslig skyldighet för Lexus att genomföra behandlingen.
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamål som de har samlats in. 
  
Mottagare som vi delar information med 
Som en del i vårt arbete att informera dig om erbjudanden och tjänster som kan vara av intresse för dig kan vi komma att dela information med andra företag inom Lexus-gruppen, inklusive Lexus Financial Services (”LFS”) och Lexus Bilförsäkring och andra utomstående representanter och tjänsteleverantörer som beskrivs nedan. Utöver dessa företag kan vi även komma att dela dina personuppgifter med medlemmar i vårt nätverk av återförsäljnings- och serviceanläggningar. Dessa anläggningar drivs av oberoende företag – d.v.s. sådana som inte ägs av Lexus – men dina uppgifter kommer aldrig att användas eller delas av dem för något annat syfte än att tillhandahålla en tjänst på uppdrag av Lexus-gruppen. Till exempel, när du framför specifika önskemål om Lexus-produkter eller -tjänster via denna webbplats kan vi komma att meddela ditt namn och dina kontaktuppgifter till närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare (eller annan auktoriserad Lexus-återförsäljare som du väljer) så att denna kan behandla din begäran. Vi identifierar din närmaste återförsäljare genom att elektroniskt söka mot det postnummer eller den adress som du lämnar till oss. Alla våra auktoriserade återförsäljare är oberoende företag. De är instruerade att de måste tillämpa lämpliga rutiner till skydd för personuppgifter och att de inte får använda några uppgifter för något annat ändamål än den specifika begäran som vi har fått. Den aktuella återförsäljaren kan komma att be dig om namn och kontaktuppgifter för andra marknadsföringsaktiviteter. 

Dina personuppgifter kan vidare komma att delas till andra tjänsteleverantörer som vi samarbetar med för att låta dem uppfylla specifika önskemål från dig, spåra aktivitet på vår webbplats och utföra informationsanalys eller webbplatsoptimering. Varje sådant företag är skyldigt att hantera dina personuppgifter på ett betryggande sätt och att bearbeta (d.v.s. lagra, hantera och, om så skulle behövas, radera) dem i enlighet med våra instruktioner. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till någon part och kommer inte att lämnas ut till privatperson eller organisation utanför Lexus-gruppen, dess representanter, dotterbolag eller försäljningsnätverk. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något ändamål som vi inte tidigare har meddelat dig. 

Säkerhet vid hantering av personuppgifter 
Vi kommer att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, förstörelse och förlust genom olyckshändelse eller otillbörligt utlämnande. Om vi anlitar en utomstående part för att förse oss med tjänster som innefattar behandling av dina uppgifter (se ovan) kommer vi att säkerställa att de tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandlar dina uppgifter på det sätt som vi har godkänt. 
  
Vid överföring av information via internet kan säkerheten aldrig garanteras fullt ut. Även om vi gör allt som står i vår makt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera hundraprocentig säkerhet för information som överförs till vår webbplats. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att tillämpa stränga rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. 

Observera att vi kan komma att dölja IP-adresser och mejladresser för att förhindra att denna webbplats används för vidarebefordran av oönskad elektronisk kommunikation. 

  

  
Överföring av personuppgifter till land utanför EES 
De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om sådan överföring sker ska det ske enligt gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skydds­nivå eller att det finns annan tillräckligt skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig.
  
Cookies, länkar till tredje parts webbplatser m.m. 
Denna webbplats använder loggar som med ledning av din aktuella IP-adress registrerar vilka sidor du besöker när du använder webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats och underlättar även för oss att förbättra webbplatsen. De automatiska processer som vi använder för att samla in information inkluderar cookies (s.k. kakor), loggfiler och Wi-Fi access point beacons. Vi kan komma att använda information som dessa loggar genererar för att analysera användningen av webbplatsen och för att göra undersökningar som berör webbplatsens prestanda. Utöver detta kan vi även komma att registrera särskilda elektroniska informationsplatser (såsom GSM eller GPS). Vi kommer bara att samla in platsinformation efter att ha fått ditt medgivande. Vi använder inte någon automatisk insamlad information för att identifiera enskilda internetanvändare såvida vi inte har anledning att tro att de kan vara inblandade i olagligt, skadligt eller kränkande beteende. Se vår kakpolicy för detaljerad information om de kakor vi använder och deras syften. 

Denna webbplats kan innehålla länkar till och från andra webbplatser (t.ex. webbplatser för utomstående sociala medier). När det gäller sådana webbplatser som vi inte äger frånsäger vi oss allt ansvar för det sätt på vilket dina personuppgifter hanteras. Vi rekommenderar att du kontrollerar integritetspolicyn för varje sådan webbplats innan du skickar några personuppgifter via den.   

Dina rättigheter m.m. 

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas av TME och i så fall begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån dessa personuppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna har eller kan lämnas ut samt, om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras (”Registerutdrag”). TME kommer vid en sådan begäran därutöver lämna den ytterligare information som TME, i enlighet med gällande lag, är skyldig att lämna ut. En begäran om Registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av dig.

Uppdatering av personuppgifter 
Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är korrekta. Vi kommer regelbundet att granska de personuppgifter som vi har gällande dig och kommer att vidta rimliga åtgärder för att tillse att felaktiga eller inaktuella uppgifter raderas, förstörs eller korrigeras. Vi ber dig även hålla dina personuppgifter aktuella genom att uppdatera dem på My Lexus eller genom att kontakta oss. 


Återkalla samtycke  
Du har rätt att begära av oss att inte bearbeta dina personuppgifter för marknadsförings­ändamål. Vi kommer att informera dig innan vi samlar in dina uppgifter om vi har för avsikt att använda dem för sådant ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan användning genom att markera rutorna på de formulär vi använder för att samla in uppgifter. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till den fortsatta bearbetningen av person­uppgifter som du har lämnat till oss via denna webbplats genom att ändra dina användar­inställningar, genom att använda den avregistreringsfunktion som ingår i alla våra marknadsföringsmaterial eller genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke till att vi använder de personuppgifter som du har gett oss genom denna webbplats så kommer vi att hemlighålla sådana uppgifter i våra databaser och instruera varje besläktat eller utomstående företag som har tillgång till dina uppgifter att göra det samma. Om du drar tillbaka ditt samtycke till oss att bearbeta dina person­uppgifter frånsäger vi oss skyldigheten att uppfylla önskemål som du kan komma att begära via denna webbplats. 

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det gäller exempelvis om du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Rätten till radering inträder från den 25 maj 2018 och gäller inte om behandling av personuppgifterna är nödvändig exempelvis för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifterna. 

Framställningar enligt detta avsnitt (Dina rättigheter m.m.) ska skickas till TME enligt kontaktuppgifter nedan.

Ändringar i vår integritetspolicy 
Denna integritetsuppgiftspolicy kan, från tid till annan, komma att ändras. Om sådana ändringar görs i integritetspolicyn som innebär att sättet vi behandlar dina person­uppgifter ändras, kommer TME att meddela dig om sådana förändringar på lämpligt sätt, exempelvis genom ett meddelande per e-mail. 

Kontaktinformation  
Om du har en fråga eller synpunkter avseende integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss:
  
adress:            [Toyota Motor Europe SA/NV
                     Avenue du Bourget 60,
                     1140 Bryssel, Belgien]

alt.
                     [Toyota Sweden AB
                     [Box 1103
                     172 22 Sundbyberg
                   
e-mail: integritet@lexus.se  
telefon:            [08-7067100]


Tillsyn
Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Läs mer på www.datainspektionen.se
Om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot tillämpliga lagar har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Du måste acceptera användarvillkoren för att registrera dig.
Du måste acceptera användarvillkoren för att registrera dig.